Forever Earrings

372.300 223.380

Táo bạo trong cách thể hiện, Classy Chic lồng ghép hình ảnh giới tính vào sản phẩm. Thể hiện sự gắn bó, bảo bọc che chở lẫn nhau. Hình ảnh hai tim “đầy-khuyết” cũng là sự bù khuyết dành cho nhau.

Forever Earrings

372.300 223.380

Đặt hàng